טופס הצטרפות לפיילוט

אנחנו מברכים אותך על החלטתך להצטרף לפיילוט של תוכנית “ליווי לבריאות פרואקטיבית” המופעלת על ידי חברת סלפקר פרו בע”מ (“SelfCare” ו”הפיילוט“, בהתאמה).

SelfCare עוסקת בפיתוח, שיווק והפצה של שירותים ומוצרים בתחומי שיפור הבריאות, איכות החיים והשלוֹמוּת (Wellness) ובמסגרת זו מפעילה פיילוט של תוכנית “ליווי לבריאות פרואקטיבית” המיועדת לסייע למשתתפי התכנית לשמור על בריאותם ואיכות חייהם ולשפר אותן.

מובהר, כי ההשתתפות בפיילוט מותנית בנתוניך האישיים ובהתאמתך לתוכנית הפיילוט. אם יתברר כי אינך מתאים לפיילוט, SelfCare תהא רשאית להפסיק את השתתפותך בפיילוט בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

תכנית הפיילוט

לאורך הפיילוט ילווה אותך צוות הייעוץ של SelfCare (הכולל מלווה אישי מטעם SelfCare וכן יועצים מקצועיים נוספים של SelfCare, כגון  רופאים, תזונאים, מומחי רווחה נפשית ומאמנים שונים אשר יועמדו לרשותך, במידת הצורך), אשר בעזרת ידע מקצועי, מתודולוגיות וטכנולוגיות המפותחות ב-SelfCare, יסייע לך לקחת אחריות על בריאותך, לקדם ולשפר את בריאותך וכל זאת באופן המותאם לך אישית (למשל, באמצעות פגישות פנים מול פנים, שיחות טלפון, מפגשים קבוצתיים ועוד).

ההשתתפות בפיילוט הינה ללא תשלום.

תקופת הפיילוט

תקופת הפיילוט הינה 6 חודשים ממועד ההצטרפות שלך לפיילוט. מובהר ש-SelfCare רשאית להאריך או לקצר תקופה זו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצורכי הפיילוט.

בסיום תקופת הפיילוט SelfCare תבחן את תוצאותיו, ותהא רשאית (אולם לא חייבת), לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות אליך בהצעות נוספות.

שימוש באפליקציה ובאתר של SelfCare

השתתפותך בפיילוט וקבלת השירותים המוצעים במסגרתו (“השירותים“) מותנים בפתיחת חשבון משתמש באפליקציה או באתר של SelfCare (“חשבון המשתמש“) (ככל שטרם עשית זאת) ובמסירת הפרטים והמידע האישי הדרושים. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק מהשירותים, לפגוע באיכות השירותים הניתנים לך או באפשרות לקבלם, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך. במסגרת הפיילוט תוכל להשתמש באפליקציה ובאתר האינטרנט של SelfCare להזנת נתונים, קבלת מידע, מעקב אחר התקדמות ותוכניות אימון וכו’. השימוש באתר ובאפליקציה של SelfCare כפוף גם לתקנון ולתנאי השימוש המופיעים בהם.

הנך מתבקש לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה שתקבל בקשר עם חשבון המשתמש, ככל שתקבל שם משתמש וסיסמה כאמור, כדי למנוע החלפתם בתדירות גבוהה ושימוש לרעה בהם. אתה תהיה אחראי לכל הפעולות שיתרחשו תחת שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלך. ככל שיש לך יסוד להאמין כי נעשה בפרטי הזיהוי שלך שימוש על-ידי גורם בלתי מורשה, עליך להודיע על כך ל- SelfCare בהקדם. SelfCare שומרת לעצמה את הזכות לחייב אותך להחליף את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלך ככל שהיא תסבור שהדבר דרוש לצורכי אבטחה.

המשתמש מתחייב למסור באמצעות חשבון המשתמש אך ורק פרטים נכונים.

איסוף מידע, לרבות מידע רפואי

במסגרת הפיילוט תתבקש למסור ל-SelfCare מידע אודותיך, לרבות מידע רפואי ובריאותי (ובכלל זה תוצאות של בדיקות דם ובדיקות אחרות, מידע על אורחות חיים, סיכומים והמלצות של רופאים ומטפלים, מרשמי תרופות, היסטוריה רפואית, פרטים אישיים, ומידע אישי נוסף, כמפורט במדיניות הפרטיות של SelfCare, המצורפת לטופס זה כנספח א’ (“מדיניות הפרטיות”)).

כמו כן, מוסכם וידוע שבמסגרת הפיילוט ומתן השירותים הכרוכים בו, SelfCare תעבד ותאסוף מידע אודותיך, באופן ישיר ועקיף, לרבות במסגרת השימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה ל- SelfCare ולשירותים, וכן תשמור ותחזיק מידע זה במאגריה.

SelfCare תשתמש במידע האמור לצורך מתן השירותים, שיפור הפיילוט והמוצרים, שיפור ויישום תוכניות ומוצרים עתידיים, ולמטרות ושימושים נוספים המפורטים במדיניות הפרטיות.

מודגש, כי אין חובה חוקית בדין, למסור את המידע האמור או לתת את הסכמתך למסירת, איסוף, הפקת ועיבוד המידע האמור – ואולם אם אינך מסכים למסירת, איסוף, הפקת ועיבוד המידע, אינך רשאי להשתתף בפיילוט.

מתן שירותים מרחוק

הפיילוט כולל הן מתן שירותים פרונטליים והן מתן שירותים מרחוק, כמפורט לעיל, ובהצטרפותך לפיילוט הנך מסכים לכך שהמידע הרפואי שלך יהיה נגיש לאנשי הצוות של SelfCare, בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות.

אנשי הצוות של SelfCare יפעלו על מנת לשמור על צנעת הפרט והסודיות הרפואית שלך, בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות.

המידע הנמסר על ידיך מתועד ברשומה הרפואית בSelfCare, בהתאם לחוק.

קיימות מגבלות בשמירה על פרטיות וחיסיון רפואי, ואף יתכנו אירועי כשל תקשורתי וניתוק פתאומי בינך לבין SelfCare. באחריותך הבלעדית לדאוג לשמירת פרטיותך ביחס למידע הרפואי האישי המופיע על הצג הדיגיטאלי האישי באמצעותו אתה מתחבר לאתר ו/או לאפליקציה של SelfCare, ואשר עלול להיות חשוף לאנשים בסביבתך.

פנייה ל-SelfCare באמצעות תקשורת שאיננה מאובטחת יכולה להיות חשופה ברשת האינטרנט. SelfCare תבטיח ככל יכולתה את פרטיות המידע השמור אצלה, אולם אין באפשרותה להבטיח את פרטיות המידע במהלך ההתקשרות מנקודת הקצה ממנה אתה מבצע את הפנייה ואת המידע השמור בנקודת הקצה שלך. לפיכך, מומלץ בתום כל שימוש, להסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, לרבות שם משתמש וסיסמה ו/או כל נתון אחר, מנקודת הקצה בה השתמשת, כדי לצמצם את האפשרויות לגישה למידע אודותיך ו/או לשירותים, למי שאינו מורשה לכך על ידיך. אבטחת המידע השמור בנקודת הקצה שלך הינה באחריותך הבלעדית ואין ל-SelfCare כל יכולת לאבטח מידע זה.

הפנייה ל-SelfCare באמצעות כלי תקשורת שאינם מערכת SelfCare (לרבות רשתות חברתיות) עשויה לגרום לשיתוף של המידע (לרבות המידע הרפואי) שלך עם אחרים.

הגבלת אחריות

לתשומת לבך, כחלק מהפיילוט ומהשירותים השונים הניתנים במסגרתו – לרבות באתר ובאפליקציה –  אתה עשוי לקבל הערכה כללית לגבי מצבך הבריאותי, בהתאם לנתונים שהוזנו על ידיך וכן ייעוץ והמלצות לפעולות מסוימות (לרבות המלצות לביצוע בדיקות רפואיות נוספות, הפניה לרופאים ו/או ליועצים אחרים, המלצות לביצוע פעילות ספורטיבית, המלצות לשינוי אורחות חיים, הרגלי תזונה וכו’). מובהר בזאת, כי התוצאות וההמלצות האמורות הן המלצות כלליות בלבד, הנסמכות, בין היתר, על הנתונים שיימסרו על ידיך ועל יסוד שיפוטו המקצועי של צוות הייעוץ. בהתאם, הזנת נתונים לא נכונה או לא מדויקת עלולה להשפיע בצורה משמעותית על ההמלצות שתקבל במסגרת השירותים.

התוצאות וההמלצות האמורות אינן בגדר “אבחנה רפואית”, “חוות דעת רפואית” או “המלצה לטיפול רפואי” ואינן מיועדות להחליף ייעוץ מקצועי ורפואי שיכול להינתן רק בידי הרופא המטפל, לאחר ביצוע כל הבדיקות הרפואיות האישיות הנחוצות. כמו כן, התוצאות וההמלצות האמורות אינן מיועדות להחליף ו/או לדחות טיפול רפואי. באחריותך להפעיל שיקול דעת בהתאם לנסיבות, להתייעץ ברופא המטפל במקרה הצורך ולא להסתמך רק על התוצאות וההמלצות הניתנות לך במסגרת השירותים. בכל מקרה שבו נדרשת חוות דעת או המלצה רפואית או אם יש חשש לבעיה רפואית או אחרת יש להיוועץ ברופא המטפל ו/או באיש מקצוע.

התוצאות וההמלצות האמורות גם אינן ממצות את ההמלצות הרפואיות לגביך ואינן כוללות את כל תחומי הרפואה ו/או הבריאות שעשויים להיות רלבנטיים אליך. המלצה שניתנה כאמור אין בה כדי להעיד על כך שלא נדרשות ממך פעולות נוספות במטרה לקדם את בריאותך ו/או לטפל במצב בריאות קיים ו/או למנוע הידרדרות במצב.

עוד מובהר, כי ההשתתפות בפיילוט אינה מבטיחה עמידה ביעדים או השגת תוצאות מסוימות (לרבות שיפור הבריאות או איכות החיים).

מתן התוצאות וההמלצות האמורות אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת SelfCare למלא אחר ההמלצות ו/או הדעות ו/או ההנחיות האמורות. ככל שתמלא אחר המלצות ו/או דעות ו/או הנחיות האמורות, אתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית, ולא תקום לך או למי מטעמך כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי SelfCare בקשר עם ההמלצות ו/או הדעות ו/או ההנחיות האמורות.

במידה ואינך מרוצה מהשירותים, הסעד היחידי והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השתתפותך בפיילוט.

כפי שמפורט במדיניות הפרטיותSelfCare מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ומחשביה של SelfCare, אולם אין בהם בטחון מוחלט. SelfCare לא תהיה אחראית לכל מקרה בו המידע שהועלה על ידיך בחשבון המשתמש, לרבות סיסמאות, נתונים, קבצים, תוכניות וכיו”ב, ייחשף על ידי גורם כלשהו כתוצאה מחדירה של גורם כאמור ושליפתו את המידע האמור ולא תהיה לך כל טענה כנגד SelfCare בגין האמור. כמו כן, הנך מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה נגד SelfCare ו/או מי מטעמה בגין שימוש ו/או חשיפה לא מורשים של המידע המופיע באתר ו/או באפליקציה כתוצאה ממסירה ו/או אובדן של נתוני הגישה ו/או כתוצאה מצפיה במידע ללא מתן היתר מפורש לכך, לרבות צפייה במידע על-ידי בני משפחה.

ההשתתפות בפיילוט הינה אישית. זכויותיך על פי טופס זה ו/או בקשר עם השתתפותך בפיילוט אינן ניתנות להעברה או להמחאה.

קראתי ואני מסכים/ה לתנאים המפורטים בטופס זה, לרבות למסירת, איסוף, הפקת ועיבוד המידע אודותיי, וכן לתנאי מדיניות הפרטיות המצורפת לטופס זה, ואני מאשר/ת את השתתפותי בפיילוט.

 • אני מסכים/ה לקבל דיוור ישיר, תכנים, פרסומים והצעות שיווקיות, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות לאפליקציה, ובכל דרך תקשורת אחרת.

אם אינך מעוניין לקבל דיוור כאמור, אתה רשאי לבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעה אלקטרונית שתישלח אליך על-ידי SelfCare ו/או באמצעות פניה בעל-פה ו/או בכתב לשירות הלקוחות בטלפון058-5005315  או בכתובת: סלפקר פרו בע”מ, הזית 11, כפר מל”ל, או במייל [email protected] במקרה כאמור, SelfCare תסיר את אותך מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של סלפקר פרו בע”מ (חברה מס’ 51-593255-6) שכתובתה רחוב הזית 11, כפר מל”ל (“SelfCare”).

קבלת השירותים של SelfCare, ובכלל זה ההשתתפות בפיילוט תוכנית הליווי לבריאות פרואקטיבית שמפעילה SelfCare (“השירותים”), וכן השימוש באפליקציית SelfCare, ובאתר האינטרנט של SelfCare שכתובתו www.goselfcare.co.il (“האפליקציה” ו-“האתר” בהתאמה), כפופים להסכמה לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו במלואם (וכן בתנאי השירות של השירותים הרלוונטיים, בתקנון האתר, בתנאי השימוש באפליקציה, ובכל הוראות הדין הרלוונטי).

מדיניות פרטיות זו מחייבת, ותחול בכל שימוש או עניין כלשהו הקשור בשירותים ו/או באפליקציה ו/או באתר, על ידי כל אדם ובאמצעות כל אמצעי או מכשיר.

ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, נא הפסק את השימוש בשירותים,  באפליקציה ובאתר באופן מידי, והימנע מכל שימוש בהם.

 1. SelfCare תאסוף, תפיק ותשמור במאגר המידע שברשותה, פרטים ומידע, בקשר ללקוחותיה ולמשתמשים בשירותים ו/או באפליקציה ו/או באתר (ביחד – “משתמשי השירותים“).
 2. SelfCare שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתינתן על כך הודעה מפורשת. למשתמשי השירותים ו/או מי מטעמם לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי SelfCare ו/או כל גורם הקשור בה בגין כך. מדיניות הפרטיות המעודכנת תפורסם באפליקציה ובאתר. אנא הקפד לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.
 3. מדיניות הפרטיות חלה על כל השירותים שמספקת SelfCare, וכן בקשר לכל צפייה ו/או שימוש באפליקציה ו/או באתר, בכל אמצעי תקשורת, וכן על כל עניין הקשור לקבלת השירותים (בין אם השירותים ניתנים באמצעות האפליקציה ו/או האתר ובין אם הם ניתנים במפגשים פנים מול פנים, באמצעות הטלפון ו/או בכל דרך אחרת).
 4. האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, אף רבים במשמע, ולהפך.

איסוף ועיבוד המידע

 1. במסגרת השירותים מתבקשים משתמשי השירותים למסור ל-SelfCare מעת לעת, מידע רפואי ובריאותי אודותיהם (ובכלל זה תוצאות של בדיקות דם ובדיקות אחרות, מידע על אורחות חיים, סיכומים והמלצות של רופאים ומטפלים, מרשמי תרופות, היסטוריה רפואית, ועוד) (“מידע רפואי”). ייתכן ויתבקשו פרטים נוספים לצורך קבלת השירותים.
 2. כמו כן, משתמשי השירותים מסכימים לכך, ש- SelfCare תאסוף מידע בקשר אליהם, בין אם יימסר באופן ישיר על-ידיהם, ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף (לרבות במסגרת השימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לSelfCare ולשירותים, ובכלל זה מידע רפואי, פרטים אישיים מזהים (הכוללים, בין היתר: שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, דואר אלקטרוני), היסטוריית גלישה, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באפליקציה ו/או באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, נתונים אודות המיקום ומסלול התנועה של משתמשי השירותים ו/או של המכשירים האלקטרוניים שברשותם (להלן – “נתוני המיקום”), מספר הטלפון הנייד, כתובותIP , מספר זיהוי של המכשיר האלקטרוני (IMEI), וכדומה (להלן, יחד – “המידע”).
 3. מובהר ומוסכם, כי SelfCare רשאית להפיק ולאסוף את נתוני המיקום (נתונים אודות המיקום ומסלול התנועה של משתמשי השירותים ו/או של המכשירים האלקטרוניים שברשותם) – וזאת גם בעת שהאפליקציה אינה פועלת, לדוגמה, באמצעות אותות GPS ומידע אחר אשר נשלח על-ידי המכשיר הסלולארי שבו מותקנת ומופעלת האפליקציה.
 4. ניתן למנוע את איסוף נתוני המיקום מהמכשיר הסלולארי, באמצעות שינוי ההגדרות בהתאם להוראות היצרן של המכשיר, בכל עת. במידה שלא תאפשר איסוף נתוני מיקום, ייתכן ולא ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים הנכללים באפליקציה (חלקם או כולם).
 5. משתמשי השירותים מסכימים לכך, שכל המידע האמור יישמר ויוחזק על-ידי SelfCare, במאגר מידע אחד או יותר.

מטרות איסוף ועיבוד המידע והשימושים במידע

 1. מובהר ומוסכם, ש-SelfCare תאסוף, תעבד ותשתמש במידע רפואי, אך ורק לצורך מתן השירותים ושיפור השירות, וכן לצורכי ניתוח ועיבוד מידע ומחקר סטטיסטי, ולצורך כך תהיה רשאית להיעזר גם בגורמים שלישיים.
 2. בנוסף, משתמשי השירותים מסכימים לכך, ש-SelfCare תהיה רשאית לאסוף ולהפיק, באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות גורמים שלישיים, מידע שאינו מידע רפואי כמפורט במדיניות פרטיות זו, ולעשות שימוש במידע זה לצורך מתן ושיפור השירותים וכן למטרת פרסום, שיווק ומכירות, מתן הטבות, פניה וזיהוי, דיוור ישיר, פנייה למשתמשי השירותים בכל דרך, עידוד נאמנות, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות אחרות – ובכלל זאת, מסירת, גילוי ו/או מכירת מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 3. יודגש, כי איש ממשתמשי השירותים אינו חייב לפי חוק, לתת הסכמתו למסירת ו/או איסוף ו/או עיבוד ו/או הפקת המידע.
 4. בכל שימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בהרשמה לשירותים, משתמשי השירותים מסכימים מרצונם, למתן מלוא המידע כאמור, לכל שימוש בו ולהעברתו, והכל כמפורט במדיניות פרטיות זו.
 5. משתמשי השירותים מסכימים לכך, שלמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, SelfCare רשאית להעביר מידע שאינו מידע רפואי לחברות ו/או גופים נוספים, בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם, לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, SelfCare לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע כאמור.
 6. משתמשי השירותים מסכימים לקבל דיוור ישיר, תכנים שיווקיים ו/או דברי פרסומת ו/או הודעה על מבצעים ו/או הנחות ו/או הודעה על שינוי בשירותים ו/או שינוי באתר ו/או שינוי באפליקציה ו/או כל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול הדעת הבלעדי של SelfCare – באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת (ביחד – “דיוור“).
 7. משתמשי השירותים שאינם מעוניינים לקבל דיוור, רשאים לבקש להסיר את שמם מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעה אלקטרונית שתישלח על-ידי SelfCare ו/או באמצעות פניה בעל-פה ו/או בכתב לשירות הלקוחות בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף ‎31 להלן. במקרה כאמור, SelfCare תסיר את מבקש ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות.
 8. יובהר כי משתמשי השירותים מסכימים לקבל הודעות מתפרצות (Push notification), ובכלל זאת, מאשרים קבלת עדכונים הודעות והתראות מתפרצות (לרבות צלילים) גם כאשר האפליקציה אינה בשימוש, באמצעות שרתי המכשיר שעליו מותקנת האפליקציה.

משתמש השירותים רשאי לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל הודעות מתפרצות כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותו.  יחד עם זאת, ככל שתבטל את האפשרות לקבלת הודעות מתפרצות, ייתכן שהאפליקציה (כולה או חלקה) לא תפעל באופן תקין.

 1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, כל אחד ממשתמשי השירותים, זכאי לעיין בעצמו או באמצעות בא כוחו שהורשה לכך בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שנאסף אודותיו במאגר המידע של SelfCare (ככל שנאסף). יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף ו/או נשמר, ללא זיהוי ספציפי של משתמש השירותים).
 2.  משתמשי שירותים שמעוניינים לעיין במידע כאמור, או לתקן או למחוק מידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן,ששמור אודותיהם, מוזמנים לפנות לSelfCare- בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף ‎31 להלן. SelfCare תשיב לבקשות אלו בהתאם להוראות הקבועות בדין.
 3. גם אם SelfCare תמחק, תתקן מידע, או תקבל בקשה מסוג זה בכל דרך אחרת, SelfCare בכל מקרה תוסיף ותשמור מידע שדרוש לה לצרכים ניהוליים ועסקיים, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לה להגנה ולשמירה על זכויותיה המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות רגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש.
 4. SelfCare רשאית לעשות שימוש במחרוזות אותיות ומספרים, המשמשות לאגירת מידע הנשמר בזיכרון המחשב של משתמש השירותים (ידועים בשם- Cookies (עוגיות)).
 5. עוגיות משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת השירותים ו/או האתר ו/או האפליקציה להעדפות האישיות של משתמש השירותים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים של משתמש השירותים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפות של משתמש השירותים, אבטחת מידע, וכן לצורך תפעול תקין של השירותים ו/או האתר ו/או האפליקציה, לצורכי בקרה הערכה וניתוח, ולמטרות נוספות.
 6. חלק מהעוגיות והמערכות הנוספות שפועלות במסגרת מתן השירותים ו/או האתר ו/או האפליקציה, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתר ו/או האפליקציה. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים בעוגיות, במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.
 7. בנוסף, SelfCare רשאית לעשות שימוש בפיקסלים  ו/או “משואות רשת” (web beacons) ו/או בכל טכנולוגיה אחרת במסגרת האפליקציה ו/או האתר, בין היתר לצורך ניטור הרגלי הגלישה והיסטוריית הגלישה של משתמשי השירותים, שיפור השירות וחווית הגלישה, תפעול האתר, וכן לצורך התאמת תכנים שיווקיים להעדפות של משתמשי השירותים.  
 8. מובהר כי לא מתבקש אישור כלשהו, בטרם הפעלת תוכנות וכלים אלו. בכדי להפסיק את השימוש ב- Cookies בעת הגלישה באתר, יש להגדיר זאת בדפדפן האינטרנט של המשתמש. יתכן ונטרול ה- Cookies יפגע ביכולת להשתמש באתר ו/או האפליקציה, ובשירותים השונים המוצעים במסגרתם, וכן בגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים.
 9. ניתן למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב-Cookies, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט. יתכן שנטרול השימוש ב-Cookies, יפגע באפשרות להשתמש בשירותים ו/או האתר ו/או האפליקציה, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים. לפירוט נוסף בנוגע ל-Cookies, ולאפשרויות השונות לנטרול או מחיקתן של Cookies, ניתן לעיין בקישורים אלו, לפי סוג הדפדפן:

דפדפן Google Chrome:         
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw

דפדפן Microsoft Internet Explorer:          
https://support.microsoft.com/he-il/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

דפדפן Mozilla Firefox:         
https://support.mozilla.org/he/kb/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA

דפדפן Apple Safari:         
https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 1. SelfCare מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע לצורך אבטחת האפליקציה והאתר, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ומחשביה של SelfCare, אולם אין בהם בטחון מוחלט. SelfCare אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי למאגרי המידע המאובטחים. SelfCare לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או כל ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאפליקציה ו/או מהאתר.
 2. לתשומת לבך, השימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בתכנים שהועלו לאתר ו/או לאפליקציה ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב ו/או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.
 3. גלישה או שימוש, באפליקציה ו/או באתר ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שהועלו לאתר ו/או לאפליקציה ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, הינם באחריות משתמש השירותים. SelfCare ממליצה לך להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאפליקציה ו/או לאתר.
 4. SelfCare לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשי השירותים ו/או למי מטעמם, אם מידע כלשהו לגביהם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כשלהו שלא בהרשאה.
 5. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למדיניות פרטיות זו ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות הלקוחות של SelfCare בטלפון  058-5005315או בכתובת: סלפקר פרו בע”מ, הזית 11, כפר מל”ל, או במייל[email protected] .

הצטרפו אלינו ויחד נתחיל לעשות למען בריאותכם

השאירו פרטים ואחד ממלווי הבריאות שלנו ישמח
לחזור אליכם להתאמת תכנית

חובה למלא*

עדיין יש לכם שאלות? צרו איתנו קשר

הזית 11, כפר מל״ל

אנחנו נמצאים גם כאן

הורידו את האפליקציה

SelfCare מאפשרת לכם להנות מטובי ממומחי הבריאות בארץ

בשילוב שיטות עבודה מתקדמות ומוכחות, ידע רחב ויכולת מעקב, הדרך שלכם לבריאות מיטבית קלה מתמיד

שינוי גודל גופנים