תקנון אתר האינטרנט SelfCare

מבוא

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט “SelfCare” אשר כתובתו goselfcare.co.il (“האתר”).
 2. האתר מופעל על ידי חברת סלפקר פרו בע”מ (חברה מס’ 51-593255-6) שכתובתה רחוב הזית 11, כפר מל”ל (“SelfCare“) והוא מיועד לספק מידע בתחומי שיפור הבריאות, איכות החיים והשלוֹמוּת (Wellness) (“תחום העיסוק“). בנוסף, משמש האתר כאחד הכלים למתן השירותים ש-SelfCare מספקת ללקוחותיה (“השירותים“).
 3. כל גלישה, עיון, צפיה ו/או כל שימוש אחר באתר, באמצעות כל מכשיר או אמצעי (ביחד, “שימוש“) כפופים לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה (“התקנון“), במדיניות הפרטיות של SelfCare (“מדיניות הפרטיות”), בתנאי השירות (כהגדרתם להלן) ובכל הוראות הדין הרלוונטי. אנא קראו את התקנון ואת מדיניות הפרטיות בקפידה. בכל שימוש באתר הנך מסכים לתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות, במלואם.

אם אינך מסכים ומאשר את כל התנאים המפורטים בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

 1. התקנון ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים שבין SelfCare לבין כל גולש, צופה ו/או משתמש באתר וכן לכל מי שמקבל ו/או משתמש בשירותים, והכל במישרין או בעקיפין (“המשתמש“).
 2. SelfCare שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות התקנון ו/או את מדיניות הפרטיות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמשים ו/או מי מטעמם לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי SelfCare בגין כך. התקנון ומדיניות הפרטיות יפורסמו באתר כפי שיתעדכן מעת לעת. אנא הקפד לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר של התקנון ושל מדיניות הפרטיות.
 3. השימוש באתר הינו עבור בגירים, תושבי מדינת ישראל בלבד, ובכל כניסה לאתר זה, גלישה או כל שימוש אחר באתר, הנך מאשר כי מתקיימים בך התנאים האמורים.
 4. למניעת ספק, האמור בתקנון הינו בנוסף לכל זכות המוקנית ל-SelfCare על פי כל דין.
 5. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
 6. האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור בתקנון בלשון יחיד, אף רבים במשמע, ולהפך.
 7. בכפוף להוראות הדין, SelfCare רשאית להמחות זכויותיה ו/או חובותיה לפי תקנון זה, כולן או חלקן, וכן לפעול באמצעות אחר מטעמה, ובלבד שהנמחה יקבל על עצמו את כל התחייבויות SelfCare כלפי המשתמש לפי תקנון זה.

השתתפות בתוכנית הליווי לבריאות פרואקטיבית

 1. כחלק מהשירותים שהיא מציעה ללקוחותיה, מפעילה SelfCare תוכנית “ליווי לבריאות פרואקטיבית” (“התוכנית“). ההשתתפות בתוכנית מותנית בנתונים האישיים של המשתמש ובהתאמתו לתוכנית והיא תתאפשר רק למשתמשים אשר נמצאו על ידי SelfCare כמתאימים לתוכנית ואשר נרשמו לתוכנית ונתנו את הסכמתם לתנאי ההצטרפות לתוכנית (“תנאי השירות“).
 2. ההשתתפות בתוכנית כרוכה בתשלום, בהתאם למחירון SelfCare המופיע באתר ובתנאי השירות, כפי שיתעדכן מעת לעת ובמסירת פרטי האשראי של המשתמש ל- SelfCare. כל משתתף יוכל להפסיק את השתתפותו בתוכנית בכל עת, ללא תשלום דמי ביטול (למעט התשלום עבור יתרת אותו חודש), כמפורט בתנאי השירות.
 3. לצורך הרישום לתוכנית, נדרש המשתמש לפתוח חשבון משתמש באמצעות האתר או האפליקציה של SelfCare (“חשבון משתמש“), ולמסור את הפרטים והמידע האישי שידרשו ממנו על ידי SelfCare, לרבות מידע רפואי ובריאותי (ובכלל זה תוצאות של בדיקות דם ובדיקות אחרות, מידע על אורחות חיים, סיכומים והמלצות של רופאים ומטפלים, מרשמי תרופות, היסטוריה רפואית, פרטים אישיים, ומידע אישי נוסף, כמפורט במדיניות הפרטיות) (כל משתמש כאמור – “משתמש רשום“). SelfCare תעשה שימוש בפרטים ובמידע האמורים בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות.
 4. מודגש, כי אין על המשתמש חובה חוקית בדין, למסור את המידע האמור או לתת את הסכמתו למסירת, איסוף, הפקת ועיבוד המידע האמור – ואולם משתמש שאינו מסכים למסירת, איסוף, הפקת ועיבוד המידע האמור, יתכן שלא יוכל להירשם לתוכנית או להשתתף בה.
 5. מסירת פרטים שגויים או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע מ- SelfCare את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק מהשירותים, לפגוע באיכות השירותים הניתנים לו או באפשרותו לקבלם, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתו קשר, במידת הצורך.
 6. המשתמש מתחייב למלא במסגרת פתיחת חשבון המשתמש, כאמור לעיל, אך ורק פרטים נכונים שידרשו על ידי SelfCare וכי יפתח חשבון משתמש אך עבור עצמו.
 7. המשתמש מתבקש לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה שיקבל בקשר עם חשבון המשתמש, ככל שיקבל שם משתמש וסיסמה כאמור, כדי למנוע החלפתם בתדירות גבוהה ושימוש לרעה בהם. המשתמש יהיה האחראי לכל הפעולות שיתרחשו תחת שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלו. ככל שלמשתמש יש יסוד להאמין כי נעשה בפרטי הזיהוי שלו שימוש על-ידי גורם בלתי מורשה, עליו להודיע על כך ל SelfCare -בהקדם. SelfCare שומרת לעצמה את הזכות לחייב את המשתמש להחליף את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלו ככל שהיא תסבור שהדבר דרוש לצורכי אבטחה של האתר.

שירות לקוחות

 1. בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ופעילות האתר, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של SelfCare בטלפון058-5005315 או בכתובת: סלפקר פרו בע”מ, הזית 11, כפר מל”ל, או במייל [email protected], ונציגי SelfCare ישמחו לעמוד לשירותך במהלך שעות הפעילות ויעשו את מירב המאמצים על מנת להשיב לפנייה כאמור בהקדם.

קניין רוחני

 1. האתר הינו רכושה הבלעדי של SelfCare. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בתכנים הכלולים בו, כל אייקון (icon), וכן כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות קוד מחשב, תגובות, תמונות, וידאו, שם מתחם, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, וכן אופן עריכתם והצגתם (“הקניין הרוחני”), הינם בבעלותה הבלעדית של SelfCare או נעשה בהם שימוש תוך קבלת ההסכמה מבעל הזכויות.
 2. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לצלם, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להעביר לאחר או לעשות כל שימוש בכל דרך שהיא בקניין הרוחני, באתר ובתכנים המופיעים באתר, כולם או חלקם, למעט כאמור בסעיף ‎21 להלן, אלא אם ניתנה הסכמתה של SelfCare לכך מראש ובכתב. אין לפרש את ההרשאה לגלישה באתר כמתן רישיון לשימוש בסימני המסחר באתר. SelfCare שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים שניתנו לה מכוח החוק לשם אכיפת זכויותיה בקניין הרוחני וכדי למנוע שימוש אסור.

שימוש באתר

 1. כל שימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד. חל איסור מוחלט לבצע באתר ו/או בשירותים שימוש למטרות מסחריות, ללא אישור מפורש, מראש ובכתב, של SelfCare.
 2. אין להציג את האתר ו/או את תכניו באתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או באפליקציה כלשהי, למעט שיתוף קישורים לאתר, באופן שאינו מסחרי, בבלוגים אישיים וכן בפלטפורמות חברתיות אחרות.
 3. אין לקדם באמצעות האתר אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או להפנות לאתר אינטרנט אחר כלשהו ללא אישור של SelfCare מראש ובכתב, לרבות באמצעות הפניות בלתי מורשות (Redirect), מסגרת ((Frame, טקסט מוסתר ולינקים מוסתרים.
 4. המשתמש מתחייב שלא ליצור מהתוכן המופיע באתר מאגר, ושלא להפעיל כל תוכנת מחשב או אמצעי אלקטרוני אחר לשם ביצוע פעולות כלשהן בתוכן המופיע באתר, לרבות חיפוש, העתקה ואחזור אוטומטי של התוכן, לשם יצירת מאגר כלשהו.
 5. אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות, ואין לפגוע בכל אופן שהוא במשתמשים ו/או בשימוש של משתמשים באתר ו/או בשירותים של SelfCare.
 6. בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎24 לעיל, מודגש כי חל איסור להשתמש בפלטפורמה של האתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב, לרבות אלו של האתר עצמו, או להפצת וירוסים או תוכנות מזיקות אחרות, מכתבי שרשרת ו/או לעשות שימוש שמטרתו היא להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר או בכל אתר אינטרנט אחר, ו/או כל שימוש שיש בו כדי לגרום לפגיעה באתר, משתמשיו או צדדים שלישיים כלשהם, ואין לעקוף או לפגוע בתוכנות האבטחה של האתר. בכל מקרה שבו המשתמש יפר הוראה זו, SelfCare שומרת לעצמה את הזכות להעביר לרשויות החוק או כל רשות הפועלת על פי דין, כל מידע שנמצא אצלה אודות שימוש שביצע אותו משתמש באתר, וכן, מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחרים ו/או נוספים המוקנים ל- SelfCare על פי התקנון ו/או על פי כל דין, למנוע מאותו משתמש את השימוש ו/או הצפייה באתר, ולמשתמש לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד SelfCare בגין כך.

הגבלת אחריות, פטור ושיפוי

 1. באתר עשוי להופיע מידע הקשור לתחום העיסוק, לרבות המלצות, דעות והנחיות שונות (יחד, “ההמלצות“). מובהר בזאת, כי ההמלצות האמורות הינן בגדר מידע כללי המיועד לנוחות המשתמשים ואינן בגדר “אבחנה רפואית”, “חוות דעת רפואית” או “המלצה לטיפול רפואי” ואינן מיועדות להחליף ייעוץ מקצועי ורפואי שיכול להינתן רק בידי הרופא המטפל, לאחר ביצוע כל הבדיקות הרפואיות האישיות הנחוצות. כמו כן, ההמלצות האמורות אינן מיועדות להחליף ו/או לדחות טיפול רפואי. באחריות המשתמש להפעיל שיקול דעת בהתאם לנסיבות, להתייעץ ברופא המטפל במקרה הצורך ולא להסתמך רק על ההמלצות. בכל מקרה שבו נדרשת חוות דעת או המלצה רפואית או אם יש חשש לבעיה רפואית או אחרת יש להיוועץ ברופא המטפל ו/או באיש מקצוע.
 2. ההמלצות האמורות גם אינן ממצות את ההמלצות הרפואיות לגבי המשתמש ואינן כוללות את כל תחומי הרפואה ו/או הבריאות שעשויים להיות רלבנטיים אליו. המלצה שניתנה כאמור אין בה כדי להעיד על כך שלא נדרשות מהמשתמש פעולות נוספות במטרה לקדם את בריאותו ו/או לטפל במצב בריאות קיים ו/או למנוע הידרדרות במצב.
 3. מתן ההמלצות האמורות אינו מהווה אישור מאת SelfCare כי על המשתמש למלא אחריהן. ככל שהמשתמש ימלא אחר ההמלצות האמורות, הוא עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית, ולמשתמש או למי מטעמו, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי SelfCare בקשר עם ההמלצות האמורות.
 4. SelfCareאינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של המידע, לרבות מסרים מסחריים ו/או תכנים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישורים אליהם. על המשתמש לבדוק את נכונות המידע ועדכניותו לפני עריכת כל שימוש בו, ולא תקום למשתמש או מי מטעמו כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי SelfCare בגין כך, לרבות בגין פרסום מטעה וכדומה.
 5. SelfCare אינה מתחייבת כי הקישורים הכלולים באתר יהיו תקינים ו/או כי יובילו לאתר אינטרנט פעיל. כמו כן, SelfCare רשאית להסיר או להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט חיצוניים אשר האתר מכיל קישור אליהם, ובכלל זה אתרי אינטרנט של עורכי המסרים המסחריים, עשויים להיות שונים מאלו של האתר. SelfCare אינה נושאת כל אחריות בנוגע להפרה או מחדל של תנאי שימוש אלו או הפרה של תנאי הפרטיות של צדדים שלישיים.
 7. המשתמש מצהיר כי הוא מבין שהאתר, לרבות המאמרים והכתבות שבו, עלולים לכלול מידע בעל אופי פרסומי. ככל שהמידע והתכנים באתר כוללים תיאור של שירותים או מוצרים, הרי שתיאורים אלו אינם מהווים הצעה או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים האמורים.
 8. SelfCare אינה מתחייבת שהאתר יהיה פעיל וזמין באופן קבוע או שהגישה בו תהא ללא אי דיוקים ו/או תקלות. האתר בכללותו, לרבות כל התוכן והמידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו וכן השירותים עצמם, מוצעים למשתמש, כמות שהם (As Is).
 9. על אף מאמצי SelfCare, עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בקשר עם הגלישה באתר, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעויות אנוש. בגלישתו ו/או בכל שימוש אחר באתר פוטר כל משתמש את SelfCare מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כאמור ו/או בקשר לפעולות שתנקוט SelfCare, אם תבחר לעשות כן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בקשר עם טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כאמור, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
 10. עוד מובהר כי בכל מקרה SelfCare ו/או מי מטעמה (לרבות עובדיה, מנהליה ו/או בעלי מניותיה) לא ישאו בכל אחריות (בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת), בגין (א) כל נזק עקיף ו/או תוצאתי שיגרם בקשר עם השימוש באתר ו/או מתן השירותים, הגבלתם או הפסקתם, לרבות אובדן הכנסות ופגיעה במוניטין; ו/או (ב) כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם בקשר עם השימוש באתר ו/או מתן השירותים, הגבלתם או הפסקתם, כתוצאה מנסיבות וארועים שאינם בשליטת SelfCare.
 11. במידה ואינך מרוצה מהאתר הסעד היחידי והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.
 12. SelfCare לא תהיה אחראית לכל מקרה בו המידע שהועלה על ידי המשתמש בחשבון המשתמש, לרבות סיסמאות, נתונים, קבצים, תוכניות וכיו”ב, ייחשף על ידי גורם כלשהו כתוצאה מחדירה של גורם כאמור ושליפתו את המידע האמור ולמשתמש הרשום לא תהיה כל טענה כלפי SelfCare בגין האמור.
 13. המשתמש מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה נגד SelfCare ו/או מי מטעמה בגין שימוש ו/או חשיפה לא מורשים במידע המופיע באתר ו/או בשירותים כתוצאה ממסירה ו/או אובדן של נתוני הגישה ו/או כתוצאה מצפיה במידע ללא מתן היתר מפורש לכך, לרבות צפייה במידע על-ידי בני משפחה.
 14. ידוע למשתמש והוא מסכים, כי ככל שיעלה באמצעות האתר מידע ו/או מסמכים, לרבות מידע רפואי, העלאה כאמור נעשית מיוזמתו ועל אחריותו בלבד, ו-SelfCare לא תישא באחריות כלשהי בגין העלאה כאמור ובגין האמור במידע ו/או במסמכים שהועלו.
 15. כל שימוש באתר ו/או באתרים קשורים בו, עלול לחשוף את המשתמש לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.
 16. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את SelfCare ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, (א) בקשר עם הפרת תנאי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השירות; ו/או (ב) בקשר עם השימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים.

הפסקת השימוש באתר

 1. SelfCare רשאית לחסום ו/או להגביל את הרישום ו/או השימוש באתר ו/או בכל חלק מהשירותים ו/או התכנים הכלולים בו, ולהתנות ו/או להגביל את הצפייה ברישום ו/או בכל תנאי אחר כפי שתמצא לנכון מעת לעת ו/או שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית SelfCare לבטל את הרישום של המשתמש לשירות, או לחסום את גישתו אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם היא סבורה כי המשתמש אינו עומד בהוראות התקנון, מדיניות הפרטיות ותנאי השירות ו/או שהוא עושה שימוש בשרתי פרוקסי במטרה להסתיר כי הוא נרשם לאתר מספר פעמים; או
  • אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע ב-SelfCare או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים;
  • אם המשתמש השתמש באתר ו/או בשירותים לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם כרטיס האשראי שהמשתמש מסר במסגרת הרישום לשירותים (ככל שהשירותים ניתנים בתשלום) נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
  • אם המשתמש מסר את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לו בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.
 2. SelfCare שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת שתראה לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באופן חד צדדי וללא כל הודעה, מראש או לאחר מעשה, את פעילות האתר, כולה או חלקה. כן רשאית SelfCare לשנות מעת לעת את מבנה ו/או מראה האתר, התכנים והשירותים הכלולים בו ו/או היקף הפעולות באתר, ולמשתמש ו/או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי SelfCare בגין כך.

פרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של SelfCare מפורטת במסמך מדיניות הפרטיות. כל שימוש באתר כפופים למדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן מעת לעת.

יישוב סכסוכים וסמכות

 1. הדין החל בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או בשירותים ולתקנון, מדיניות הפרטיות ותנאי השירות הינו דין מדינת ישראל.
 2. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות האתר ו/או לשימוש בשירותים ולהוראות התקנון, מדיניות הפרטיות ותנאי השירות תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.
 3. במידה וייקבע על ידי בית משפט מוסמך, כי הוראה כלשהי מהוראות התקנון הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי וככל שייקבע כך על ידי בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד או (לפי העניין) אותו חלק ממנה בלבד יהיו בטלים, ולא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות התקנון, אשר תשארנה בתוקף מלא ותחייבנה את המשתמשים.

 

 

הצטרפו אלינו ויחד נתחיל לעשות למען בריאותכם

השאירו פרטים ואחד ממלווי הבריאות שלנו ישמח
לחזור אליכם להתאמת תכנית

חובה למלא*

עדיין יש לכם שאלות? צרו איתנו קשר

הזית 11, כפר מל״ל

אנחנו נמצאים גם כאן

הורידו את האפליקציה

SelfCare מאפשרת לכם להנות מטובי ממומחי הבריאות בארץ

בשילוב שיטות עבודה מתקדמות ומוכחות, ידע רחב ויכולת מעקב, הדרך שלכם לבריאות מיטבית קלה מתמיד

שינוי גודל גופנים