מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של סלפקר פרו בע”מ (חברה מס’ 51-593255-6) שכתובתה רחוב הזית 11, כפר מל”ל (“SelfCare“).

קבלת השירותים של SelfCare, ובכלל זה ההשתתפות בתוכנית הליווי לבריאות פרואקטיבית שמפעילה SelfCare (“השירותים”), וכן השימוש באפליקציית SelfCare, ובאתר האינטרנט של SelfCare שכתובתו www.goselfcare.co.il (“האפליקציה” ו-“האתר” בהתאמה), כפופים להסכמה לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו במלואם (וכן בתנאי השירות של השירותים הרלוונטיים, בתקנון האתר, בתנאי השימוש באפליקציה, ובכל הוראות הדין הרלוונטי).

מדיניות פרטיות זו מחייבת, ותחול בכל שימוש או עניין כלשהו הקשור בשירותים ו/או באפליקציה ו/או באתר, על ידי כל אדם ובאמצעות כל אמצעי או מכשיר.

ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, נא הפסק את השימוש בשירותים, באפליקציה ובאתר באופן מידי, והימנע מכל שימוש בהם.

 1. SelfCare תאסוף, תפיק ותשמור במאגר המידע שברשותה, פרטים ומידע, בקשר ללקוחותיה ולמשתמשים בשירותים ו/או באפליקציה ו/או באתר (ביחד – “משתמשי השירותים“).
 2. SelfCare שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתינתן על כך הודעה מפורשת. למשתמשי השירותים ו/או מי מטעמם לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי SelfCare ו/או כל גורם הקשור בה בגין כך. מדיניות הפרטיות המעודכנת תפורסם באפליקציה ובאתר. אנא הקפד לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.
 3. מדיניות הפרטיות חלה על כל השירותים שמספקת SelfCare, וכן בקשר לכל צפייה ו/או שימוש באפליקציה ו/או באתר, בכל אמצעי תקשורת, וכן על כל עניין הקשור לקבלת השירותים (בין אם השירותים ניתנים באמצעות האפליקציה ו/או האתר ובין אם הם ניתנים במפגשים פנים מול פנים, באמצעות הטלפון ו/או בכל דרך אחרת).
 4. האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, אף רבים במשמע, ולהפך.

איסוף ועיבוד המידע

 1. במסגרת השירותים מתבקשים משתמשי השירותים למסור ל-SelfCare מעת לעת, מידע רפואי ובריאותי אודותיהם (ובכלל זה תוצאות של בדיקות דם ובדיקות אחרות, מידע על אורחות חיים, סיכומים והמלצות של רופאים ומטפלים, מרשמי תרופות, היסטוריה רפואית, ועוד) (“מידע רפואי”). ייתכן ויתבקשו פרטים נוספים לצורך קבלת השירותים.
 2. כמו כן, משתמשי השירותים מסכימים לכך, ש- SelfCare תאסוף מידע בקשר אליהם, בין אם יימסר באופן ישיר על-ידיהם, ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף (לרבות במסגרת השימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לSelfCare ולשירותים, ובכלל זה מידע רפואי, פרטים אישיים מזהים (הכוללים, בין היתר: שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, דואר אלקטרוני), היסטוריית גלישה, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באפליקציה ו/או באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, נתונים אודות המיקום ומסלול התנועה של משתמשי השירותים ו/או של המכשירים האלקטרוניים שברשותם (להלן – “נתוני המיקום”), מספר הטלפון הנייד, כתובותIP , מספר זיהוי של המכשיר האלקטרוני (IMEI), פרטי אשראי, וכדומה (להלן, יחד – “המידע”)).
 3. מובהר ומוסכם, כי SelfCare רשאית להפיק ולאסוף את נתוני המיקום (נתונים אודות המיקום ומסלול התנועה של משתמשי השירותים ו/או של המכשירים האלקטרוניים שברשותם) – וזאת גם בעת שהאפליקציה אינה פועלת, לדוגמה, באמצעות אותות GPS ומידע אחר אשר נשלח על-ידי המכשיר הסלולארי שבו מותקנת ומופעלת האפליקציה.
 4. ניתן למנוע את איסוף נתוני המיקום מהמכשיר הסלולארי, באמצעות שינוי ההגדרות בהתאם להוראות היצרן של המכשיר, בכל עת. במידה שלא תאפשר איסוף נתוני מיקום, ייתכן ולא ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים הנכללים באפליקציה (חלקם או כולם).
 5. משתמשי השירותים מסכימים לכך, שכל המידע האמור יישמר ויוחזק על-ידי SelfCare, במאגר מידע אחד או יותר.

מטרות איסוף ועיבוד המידע והשימושים במידע

 1. מובהר ומוסכם, ש-SelfCare תאסוף, תעבד ותשתמש במידע רפואי, אך ורק לצורך מתן השירותים ושיפור השירות, וכן לצורכי ניתוח ועיבוד מידע ומחקר סטטיסטי, ולצורך כך תהיה רשאית להיעזר גם בגורמים שלישיים.
 2. בנוסף, משתמשי השירותים מסכימים לכך, ש-SelfCare תהיה רשאית לאסוף ולהפיק, באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות גורמים שלישיים, מידע שאינו מידע רפואי כמפורט במדיניות פרטיות זו, ולעשות שימוש במידע זה לצורך מתן ושיפור השירותים וכן למטרת פרסום, שיווק ומכירות, מתן הטבות, פניה וזיהוי, דיוור ישיר, פנייה למשתמשי השירותים בכל דרך, עידוד נאמנות, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות אחרות – ובכלל זאת, מסירת, גילוי ו/או מכירת מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 3. יודגש, כי איש ממשתמשי השירותים אינו חייב לפי חוק, לתת הסכמתו למסירת ו/או איסוף ו/או עיבוד ו/או הפקת המידע.
 4. בכל שימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בהרשמה לשירותים, משתמשי השירותים מסכימים מרצונם, למתן מלוא המידע כאמור, לכל שימוש בו ולהעברתו, והכל כמפורט במדיניות פרטיות זו.
 5. משתמשי השירותים מסכימים לכך, שלמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, SelfCare רשאית להעביר מידע שאינו מידע רפואי לחברות ו/או גופים נוספים, בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם, לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, SelfCare לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע כאמור.
 6. משתמשי השירותים מסכימים לקבל דיוור ישיר, תכנים שיווקיים ו/או דברי פרסומת ו/או הודעה על מבצעים ו/או הנחות ו/או הודעה על שינוי בשירותים ו/או שינוי באתר ו/או שינוי באפליקציה ו/או כל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול הדעת הבלעדי של SelfCare – באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת (ביחד – “דיוור“).
 7. משתמשי השירותים שאינם מעוניינים לקבל דיוור, רשאים לבקש להסיר את שמם מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעה אלקטרונית שתישלח על-ידי SelfCare ו/או באמצעות פניה בעל-פה ו/או בכתב לשירות הלקוחות בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 31 להלן. במקרה כאמור, SelfCare תסיר את מבקש ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות.
 8. יובהר כי משתמשי השירותים מסכימים לקבל הודעות מתפרצות (Push notification), ובכלל זאת, מאשרים קבלת עדכונים הודעות והתראות מתפרצות (לרבות צלילים) גם כאשר האפליקציה אינה בשימוש, באמצעות שרתי המכשיר שעליו מותקנת האפליקציה.

משתמש השירותים רשאי לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל הודעות מתפרצות כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותו. יחד עם זאת, ככל שתבטל את האפשרות לקבלת הודעות מתפרצות, ייתכן שהאפליקציה (כולה או חלקה) לא תפעל באופן תקין.

 1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, כל אחד ממשתמשי השירותים, זכאי לעיין בעצמו או באמצעות בא כוחו שהורשה לכך בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שנאסף אודותיו במאגר המידע של SelfCare (ככל שנאסף). יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף ו/או נשמר, ללא זיהוי ספציפי של משתמש השירותים).
 2. משתמשי שירותים שמעוניינים לעיין במידע כאמור, או לתקן או למחוק מידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן,ששמור אודותיהם, מוזמנים לפנות לSelfCare- בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 31 להלן. SelfCare תשיב לבקשות אלו בהתאם להוראות הקבועות בדין.
 3. גם אם SelfCare תמחק, תתקן מידע, או תקבל בקשה מסוג זה בכל דרך אחרת, SelfCare בכל מקרה תוסיף ותשמור מידע שדרוש לה לצרכים ניהוליים ועסקיים, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לה להגנה ולשמירה על זכויותיה המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות רגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש.
 4. SelfCare רשאית לעשות שימוש במחרוזות אותיות ומספרים, המשמשות לאגירת מידע הנשמר בזיכרון המחשב של משתמש השירותים (ידועים בשם- Cookies (עוגיות)).
 5. עוגיות משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת השירותים ו/או האתר ו/או האפליקציה להעדפות האישיות של משתמש השירותים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים של משתמש השירותים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפות של משתמש השירותים, אבטחת מידע, וכן לצורך תפעול תקין של השירותים ו/או האתר ו/או האפליקציה, לצורכי בקרה הערכה וניתוח, ולמטרות נוספות.
 6. חלק מהעוגיות והמערכות הנוספות שפועלות במסגרת מתן השירותים ו/או האתר ו/או האפליקציה, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתר ו/או האפליקציה. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים בעוגיות, במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.
 7. בנוסף, SelfCare רשאית לעשות שימוש בפיקסלים  ו/או “משואות רשת” (web beacons) ו/או בכל טכנולוגיה אחרת במסגרת האפליקציה ו/או האתר, בין היתר לצורך ניטור הרגלי הגלישה והיסטוריית הגלישה של משתמשי השירותים, שיפור השירות וחווית הגלישה, תפעול האתר, וכן לצורך התאמת תכנים שיווקיים להעדפות של משתמשי השירותים.
 8. מובהר כי לא מתבקש אישור כלשהו, בטרם הפעלת תוכנות וכלים אלו. בכדי להפסיק את השימוש ב- Cookies בעת הגלישה באתר, יש להגדיר זאת בדפדפן האינטרנט של המשתמש. יתכן ונטרול ה- Cookies יפגע ביכולת להשתמש באתר ו/או האפליקציה, ובשירותים השונים המוצעים במסגרתם, וכן בגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים.
 9. ניתן למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב-ookiesC, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט. יתכן שנטרול השימוש ב-Cookies, יפגע באפשרות להשתמש בשירותים ו/או האתר ו/או האפליקציה, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים. לפירוט נוסף בנוגע ל-Cookies, ולאפשרויות השונות לנטרול או מחיקתן של Cookies, ניתן לעיין בקישורים אלו, לפי סוג הדפדפן:

דפדפן Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw

דפדפן Microsoft Internet Explorer:     
https://support.microsoft.com/he-il/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

דפדפן Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/he/kb/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA

דפדפן Apple Safari:     
https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 1. SelfCare מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע לצורך אבטחת האפליקציה והאתר, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ומחשביה של SelfCare, אולם אין בהם בטחון מוחלט. SelfCare אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי למאגרי המידע המאובטחים. SelfCare לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או כל ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאפליקציה ו/או מהאתר.
 2. לתשומת לבך, השימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בתכנים שהועלו לאתר ו/או לאפליקציה ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב ו/או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.
 3. גלישה או שימוש, באפליקציה ו/או באתר ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שהועלו לאתר ו/או לאפליקציה ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, הינם באחריות משתמש השירותים. SelfCare ממליצה לך להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאפליקציה ו/או לאתר.
 4. SelfCare לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשי השירותים ו/או למי מטעמם, אם מידע כלשהו לגביהם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כשלהו שלא בהרשאה.
 5. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למדיניות פרטיות זו ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות הלקוחות של SelfCare בטלפון 058-5005315או בכתובת: סלפקר פרו בע”מ, הזית 11, כפר מל”ל, או במייל[email protected] .

הצטרפו אלינו ויחד נתחיל לעשות למען בריאותכם

השאירו פרטים ואחד ממלווי הבריאות שלנו ישמח
לחזור אליכם להתאמת תכנית

חובה למלא*

עדיין יש לכם שאלות? צרו איתנו קשר

הזית 11, כפר מל״ל

אנחנו נמצאים גם כאן

הורידו את האפליקציה

SelfCare מאפשרת לכם להנות מטובי ממומחי הבריאות בארץ

בשילוב שיטות עבודה מתקדמות ומוכחות, ידע רחב ויכולת מעקב, הדרך שלכם לבריאות מיטבית קלה מתמיד

שינוי גודל גופנים